VEDTÆGTER

Efter ændring på generalforsamling den 19. april 2018

§ 1. Navn

Foreningens navn er De Røde Portes Venner

§ 2. Hjemsted

Foreningen er hjemmehørende i Rudersdal Kommune.

§ 3. Formål

Foreningens formål er, at medvirke til bevarelse, reetablering, vedligeholdelse og fornyelse af
de Røde Porte i Jægersborg Hegn.

§ 4. Medlemskab

Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser.
Fuld medlemsret indtræder ved indbetaling af årskontingent. Kvittering for betalt kontingent er
gyldigt medlemsbevis.
Hvert medlem er pligtig at oplyse en e-mailadresse, som foreningen kan anvende bl.a. til
indkaldelse af generalforsamling m.m. og medlemmet er forpligtiget til at oplyse ny e-mailadresse
hvis denne ændres.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne.
Eksklusion er gyldig, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende i bestyrelsen kan stemme for
eksklusionen. Et ekskluderet medlem skal have mulighed for at tale sin sag på den nærmest
følgende generalforsamling.

§ 5. Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter det efterfølgende års kontingentet på den årlige generalforsamling.
Udtræden af foreningen medfører ikke refusion af indbetalt kontingent og giver ikke den udtrædende noget
krav på andel af foreningens formue.

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og holdes en gang årligt inden udgangen af
maj måned.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 1 måneds varsel og kan ske pr. mail, og/eller
skriftlig udsendelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt,
sted og dagsorden for generalforsamlingen.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Formanden aflægger beretning.
3) Godkendelse af revideret regnskab.
4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
5) Valg til bestyrelsen. Navne på bestyrelsens medlemmer, som er villige til genvalg, anføres.
6) Valg af suppleanter til. Navn på suppleanter, som er villige til genvalg, anføres.
7) Valg af revisor. Navn på revisor, som er villig til genvalg, anføres.
8) Behandling af indkomne forslag.
9) Eventuelt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen, er
stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter.
Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog § 8.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig
afstemning.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær
generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i § 6. Afstemninger følger ligeledes reglerne i § 6 og § 8.

§ 8. Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger.
Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.
Forslag til vedtægtsændringer skal være skriftlige og sendes til bestyrelsen senest 3 uger før
generalforsamlingen.
Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte på den ordinære
eller den ekstraordinære generalforsamling.

§ 9. Bestyrelsen

I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 7 personer. Bestyrelsen administrerer foreningens
midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. I ulige år vælges formand, sekretær
og et bestyrelsesmedlem. I lige år vælges næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.
Genvalg kan finde sted. Der vælges mindst to suppleanter til bestyrelsen for et år.
På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. § 10, samt et
forslag til budget for kommende års aktiviteter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning,
medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

§ 10. Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet udarbejdes efter bogføringslovens regler med
resultatopgørelse og balance. Kassereren udarbejder årsregnskabet efter bestyrelsens anvisning.
Årsregnskabet skal udarbejdes på grundlag af foreningens kontoudskrifter med udbetalinger og
indbetalinger fra bank og MobilePay med navn på indbetaling og tilhørende noter. Udbetalinger
konteres med beløb i henhold til projektkontoplan.
Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig
bogføring og beholdninger.

§ 11. Tegningsret

Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil.

§ 12. Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses efter to på hinanden følgende generalforsamlinger: En ordinær og en
ekstraordinær generalforsamling.
Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for
forslaget på de to generalforsamlinger. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens
aktiver, når enhver er svaret sit, en almennyttig forening.

Vedtægter fra stiftelsen den 13. april 2016

Vedtægter ændret den 19. april 2018