Ordinær Generalforsamling 19. april 2018

Indledningsvis en fantastisk god historie
TV2Lorry konkurrencen

Dagsorden

  1. Velkomst og valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab for 2017
  4. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for 2019
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen
  9. Eventuelt

 

1. Som dirigent foreslås Peter Hindstrup

Der blev valgt med akklamation

2.    Formanden aflægger beretning Søren Mariegaard
Historiske fakta der forpligter
Den enevældige Kong Christian den 5. anlagde i 1670 den Kgl. Vildtbane.
Det var her parforcejagten blev indført i DK, og det
ligger der så tydeligt endnu
Den kongelige vildtbane – i dag blot Dyrehaven – bestod af Jægersborg Hegn og Jægersborg Dyrehave.
Jægersborg Hegn lå indtil 1832 indenfor dyrehavehegnet, og en stor del af området lignede den nuværende dyrehave, men i 1830-40'erne blev området tilplantet med bøg og eg.
Et unikt område der i 2015 kom med på UNESCO´s liste over verdensarv. Både Jægersborg Hegn og Jægersborg Dyrehave indgår i udpegningen.
Hele herligheden besøges igennem De Røde Porte

2017 var begivenhedsrigt
Den NYE Nærumvænge Port
Hele det kæmpe arbejde med konstruktionen og anlægget
1. spadestik 26. april
Den officielle indvielse 11. juni
Sikring af Port-dokumenter


-Opbygning af den Røde Port v/Henrik Ehrenreich
Tegninger af både gamle og nye Porte
    
 
  Opbygning af Porten begynder


Arbejdsteltet er blevet etableret/bygget    
Træet er til den nye Port
Inde i arbejdsteltet
De store stykker træ blev rullet ind i
arbejdsteltet på runde trælister
Udskæringer og samlinger

Der arbejdes med træet
tål til Porten leveres
Træarbejdet fortsætter
fine udskæringer

Enebærgrenene hentes
Der graves…
… og der støbes Første spadestik sammen med Bodil Jørgensen
Første spadestik foran mini Rød Port, som står der hvor den rigtige kommer til at stå.
Træet til Porten males
Porten er snart klar til at blive samlet
Den nye Røde Port samles første gang i Holte
Porten opstilles hos Henrik på Mothsvej, og herefter foran Søllerød Museum. Og ender så på sin nye rette plads
Regentens monogram ankommer
Den nye Røde Port samles og monteres på sin rette plads

Før og efter - Porten er på plads

Porten åbnes af Githa Nørby


De næste projekter – 2020 planen

2018 projekter
Wesselsminde Port, ny port genopførelse af port der blev nedlagt 2015
Rundforbi Låge, udskiftning og etablering af sidehegn
Nærumhovedgade Låge, istandsættelse, maling og rydning ved eksisterende låge
Folderkasse ved Nærumvænge Port, m/ NST folder. I samarbejde med Naturstyrelsen

2019 projekter
Allé Låge (indgang fra Hegnsvej ved Alleen i Nærum), ny låge, genopførelse af låge der blev nedlagt ca. 2014/15
Kørom Port, istandsættelse (levtidsforlængende tiltag)

2020 projekter
Rundforbi Port
total udskiftning af eksisterende Port, reetablering af sidedøre og sidehegn
Alt sammen til erstatning for den nuværende dels nedslidte og nedrevne Rundforbi Port

Samarbejdet med Naturstyrelsen
God dialog efter indvielsen
Røde Port Venner fremlagde planen over kommende projekter

NST positive overfor Wesselsminde Port, Rundforbi Låge, Reparation af Nærum Hovedgade Låge. Reparation af Kørom Port, Rundforbi Port

NST negative overfor
Genopførsel af Allé Låge, Sideanlæg ved Rundforbi Port
Samarbejdet med Rudersdal Museer
Rudersdal Museer er overordentlig tilfredse
Hjælp til udstillingen ”Kongens skov - Folkets skov”

Røde Porte både inde og ude på museet Hvordan kan De Røde Porte Sikres?
Sikring af De Røde Porte. Verdensarv udpegningen inkluderer ikke De Røde Porte
Jægersborg Hegn er noget helt særligt i Rudersdal Komune Rudersdal Museer indstiller at gøre det til bevaringsværdigt kulturmiljø
Arbejdet finder sted if. Den kommende kommuneplan
    
Fondsmidler, tillid der forpligter
 v/Keld Raaschou
Fonde og sponsorater
Johannes Fog Fond 2016                           60.000,00
Hempelfonden 2016                           160.000,00
Krogagerfonden 2016                                                   75.000,00
Lions Club Søllerød 2017                                                   12.000,00
Advokat Ulrik Iversen 2017                          5.000,00
Nærum Grundejerforening 2017                                 5.000,00
Frimodt-Heinecke Fonden 2017                                                                 30.000,00
Indbetalt i alt:                                                                                          347.000,00
Tilsagn fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond                                 75000,00
Fonde og sponsorater i alt                                                                       422.000,00
+ mange tak til medlemmer, der har givet ekstrabidrag

Nærum Kulturdag
En rigtig god og hyggelig dag i Nærum. De Røde Portes Venner byder selvfølgelig velkommen. En god snak med mange interesserede
Kig forbi fredag den 8. juni 2018

Rudersdal Folkemødedag
Også her sikrer De Røde Portes Venner en festlig indgang
Det hele formidlet i Port-nyt
En utrættelig formidler
Foto af Niels Brühl højt på trappestigen
Vi gør det, fordi vi kan!

Det var i sidste øjeblik
Vi synes det er utrolig vigtigt. God opbakning fra medborgere
Stor tillid fra fonde. Kæmpe frivillig indsats. Flotte og konkrete resultater
En vinder sag. Mange synes det er vigtigt  … det håber vi også den nye Skovrider gør


TAK for godt samarbejde i bestyrelsen


Henrik Ehrenreich, Niels Brühl, Christoffer B. Reinhardt, Ulrik Iversen Lasse Lund Hansen, Keld Raaschou, Søren Mariegaard, suppleanter: Thoralf Faerch og Anne Mette Nygaard


Spørgsmål til beretningen?

3. Regnskab 2017 v/ Niels Brühl
Præsentation af dokumenter som grundlag for bogføring og regnskab i henhold til gældende regler og praksis for udarbejdelse af årsregnskab for foreninger.
 Fra bank til Excel og fra mobilepay til Excel. Sorteringer og overførsler til medlemskartotek. 
Medlemslisten opdateres med nye og maillisten til Portnyt opdateres og kontrolleres løbende.

Spørgsmål?    Godkendelse af regnskab

Budget 2019
Der henvises til de allerede
gennemgåede projekt-overslag

Forslag til kontingent 2019
Kontingent indbetalinger bærer foreningens driftsomkostninger og bidrager til projekter. Vigtigt at medlemmer viser vilje
Medlemsdata modtages pr e-mail hos formanden.
Vigtigt med mange medlemmer. Kontingent kommer ikke til at bære
Investeringer. Forslaget er uændret:

kr. 100,- pro persona årligt for året 2019

5. Valg til bestyrelsen
Forslag fra bestyrelsen:

Henrik Henreich, næstformand:          Valgt med akklamation
Niels Brühl, foreslås som kasserer :       Valgt med akklamation
Lasse H. Hansen, bestyrelsesmedlem    Valgt med akklamation

6. Valg af suppleanter
Thoralf Faerch foreslås genvalgt            Valgt med akklamation
Susanna Hornbøl
blev foreslået af forsamlingen                 Valgt med akklamation  

Anne Mette Nygaard fratrådte som suppleant.

7. Valg af revisor
Kurt Astrup                Genvalgt med akklamation    

8a) Behandling af indkomne forslag fra medlemmer:  Ingen forslag     

8b Bestyrelsens forslag til rettelse af foreningens vedtægter v/Ulrik Iversen

 Det blev meddelt, at der var redaktionelle ændringer og opdateringer af vedtægterne med hensyn til præcisering vedrørende indkaldelse og bogføring vedrørende bank og MobilePay og medlemskartotek. 
Vedtægtsændringerne blev meddelt mundtligt. De opdaterede vedtægter vedhæftes beretningen.     


8c) Bestyrelsens øvrige forslag  

Medlemsaktiviteter
Medlemsaktiviteter i foreningen. – hvad skal det være: Arrangementer ude i skoven, Rundtur til De Røde Porte, Udflugter. 
Er der nogen ideer?


Der var ingen kommentarer fra forsamlingen. 
Vi har brug for hjælp

Portnyt og hjemmeside

Hvem vil være med i et redaktionsudvalg, der udgiver Port-nyt fremover?
Hvem vil være med i historieudvalg der gransker lokalarkiv og kildemateriale?
Hvem vil være med i hjemmeside udvalg der udbygger og vedligeholder hjemmesiden?


Hvorfor Portnyt?
24. februar 2017 1. års dagen for protestmødet der satte os i gang
Vores Facebook side havde fungeret i et år. Vores hjemmeside var etableret. Den fungerede ikke.
For at informere til medlemmerne havde jeg oprettet en portmail2850@gmail.com
Bestyrelsen accepterede. Jeg fik mailadresser på medlemmerne.
Hvordan skal det fungere? Oprettelse af Gmail var nyt, og meget fungerer ikke som ”livemail” Outlook! Det ved jeg ikke!!!!!! Hvem vil være med? Det ved jeg ikke!!!!
Gå i gang. Det var Portnyt nr. 1. Der er udsendt 18. numre til dato.
Hver udgave er ”improviseret” og der har ikke været korrektur. Det er helt
spontant.
Samtidig er det en ”læring” og en udvikling. Forsøg med tekst, fotos og links m.v.


Medlemsfortegnelse.
Det var hensigten, at oplyse en medlemsfortegnelse. Det er ikke blevet til noget
endnu?

Udsendelse og indhold
Fremtiden?
Redaktionsudvalg med planlægning af form og indhold. Tekstforfattere    -    Korrekturlæsning    -    Udsendelse - Links Opkrævning af kontingent – mødereferater – andre referater - Medlemsfortegnelse alene med navne oplyst i Portnyt?
Vedligeholdelse af medlemsfortegnelse og mailadresser – opdatering til Port mail Nyt fra Naturstyrelsen
Artikler med historiske fortællinger som grundlag for en samlet historie – en bog